Дигитални работни места

Дигитални работни места

Дигиталните работни места се создаваат преку примена на информатички и комуникациски технологии (ИКТ) на нова или постоечка активност или процес. Дигиталните работни места генерално вклучуваат извршување на задачи засновани на информации кои го градат капацитетот на поединецот за идна работа.

Дигиталните работни места не се ограничени само на работа во ИТ индустријата (на пр. развој на софтвер, дизајн на хардвер, вмрежување), туку исто така вклучуваат работа каде што ИКТ им овозможува на работниците да најдат платена работа онлајн (на пр. внесување податоци, категоризација на слики, графички дизајн, канцелариска помош) како и традиционалните работни места кои се повеќе се подобруваат со ИКТ (вклучувајќи ги и платформите за е-трговија и онлајн услугите).