Зелени работни места

Зелени работни места

Зелените работни места се пристојни работни места кои придонесуваат за зачувување или обновување на животната средина, било тоа да се во традиционалните сектори како што се производството и градежништвото, или во новите зелени сектори како што се обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност.

Ние веруваме дека зелените работни места се наоѓаат во многу области на економијата, од снабдување со енергија, рециклирање, земјоделство, градежништво до транспорт. Тие помагаат да се намали потрошувачката на енергија, суровини и вода преку високо-ефикасни стратегии, да се де-карбонизира економијата и да се намалат емисиите на стакленички гасови. Зелените сектори помагаат да се минимизираат или избегнат сите форми на отпад и загадување и да се заштитат и обноват екосистемите и биолошката разновидност .

Одржливо Земјоделство

Можеме да најдеме многу луѓе во секторот примарно производство на храна - Земјоделството.

Нашата фондација верува дека ова е првиот чекор во развојот на секоја економија е промовирање на одржливо и климатски-паметно земјоделство. Искрено веруваме дека комерцијалната примена на биодинамичкото и органското земјоделство ќе има позитивно влијание врз природата и луѓето во исто време.

Одржливо Градење

Одржливото градење е одржлив аспект на целиот процес на градење и самиот објект, почнувајќи од одржливиот дизајн, енергетската ефикасност, материјалите 7 кои не се штетни за животна средина и градењето без отпад.

Ние го поддржуваме приватниот градежен сектор за да се постигне преминот кон одржливост.

Одржлива енергија и одржлив транспорт

Нашата фондација се фокусира на одржливост во секторите енергија и транспорт. Обновливите извори на енергија и е-мобилност се во нашиот фокус и веруваме само во одржлива иднина. Ние ќе го поддржиме приватниот сектор во транзицијата за постигнување поголема употреба на обновливи извори на енергија и користење на поодржлив транспорт.

Зелена економија на отпад

Ние силно веруваме дека во ниту една економија не треба да има отпад. Сите отпадоци треба да се користат, рециклираат или рециклираат.

Ние веруваме во кружна економија, создавајќи секундарни суровини за производство преку селекција и рециклирање, компостирање на органски отпад и елиминирање на секакво потенцијално загадување во животната средина. Нашата фондација верува дека водата треба да се врати во ист квалитет како што е земена, чиста и употреблива.