You are currently viewing ЗОШТО клучот кон модернизација на МСП лежи во нивниот капацитет во рамките на човечките ресурси, а не во ИТ одделот

ЗОШТО клучот кон модернизација на МСП лежи во нивниот капацитет во рамките на човечките ресурси, а не во ИТ одделот

Модернизацијата во МСП (мало и средно претпријатие) може да се случи во различни точки од животниот циклус, во зависност од специфичните околности и потреби на бизнисот. Кога зборуваме за технолошки напредок, мислиме дека МСП често се подложени на модернизација кога има значителни технолошки достигнувања кои можат да го подобрат нивното работење или конкурентна предност. Ова може да вклучува надградба на хардверски и софтверски системи, усвојување на cloud-based решенија, имплементација на алатки за автоматизација или вештачка интелигенција или интегрирање на стратегии за дигитален маркетинг.

Кога и зошто модернизацијата е од суштинско значење за едно МСП да стане конкурентно?

Ако се стремиме кон раст и скалирање, модернизацијата станува клучна за да се приспособат на зголемените барања и да се зајакне ефикасноста. Ова може да вклучи рационализирање на процесите, инвестирање во нова опрема или машини, имплементирање на системи за планирање на ресурсите на претпријатието (ERP) или интегрирање на софтвер за управување со односи со клиенти (CRM).

Ако промените на пазарот и конкуренцијата подразбираат модернизирање, тогаш МСП можеби ќе треба да се модернизираат за да останат релевантни и конкурентни во својата индустрија. Ова може да вклучи прифаќање нови деловни модели, диверзификација на понудите на производи или услуги, усвојување платформи за е-трговија или искористување на аналитиката на податоци за подобро донесување одлуки и увид на клиентите.

Од друга страна, како што се развиваат преференциите на клиентите, малите и средните претпријатија можеби ќе треба да ги модернизираат своите операции за да одговорат на новите барања. Ова може да вклучи подобрување на искуството на клиентите преку опции за самопослужување на интернет, имплементирање мобилни апликации, обезбедување персонализирани препораки или подобрување на мерките за безбедност и приватност на податоците.

Ретко, но релевантно, промените во регулативите или индустриските стандарди може да бараат од МСП да ги модернизираат своите практики за да обезбедат усогласеност. На пример, регулативите за заштита на податоците како општата регулатива за заштита на податоците (GDPR) или усвојување одржливи и еколошки практики.

Модернизацијата е тековен процес, а малите и средните претпријатија треба редовно да го проценуваат своето работење и да размислат за усвојување нови технологии или практики за да останат конкурентни и да ги задоволат потребите на пазарот кои постојано се развиваат. Времето и степенот на модернизација ќе се разликуваат во зависност од специфичните околности и цели на секоја МСП. Непотребно е да се каже дека достапноста на средства, пристапот до заеми или финансиски стимулации може да ги поттикне МСП да се впуштат во иницијативи за модернизација. На пример, грантови или владини програми насочени кон промовирање на иновации или дигитална трансформација може да ги поттикнат МСП да инвестираат во модернизирање на нивните операции.

Клучни двигатели на растот и нивно секвенционирање

Нормалните фази на раст на компанијата може да варираат во зависност од индустријата, бизнис моделот и други фактори. Сепак, следните фази вообичаено се забележуваат во многу компании: стартап, раст, проширување, зрелост и опаѓање/обновување. Важно е да се напомене дека овие фази не се секогаш линеарни и дека компанијата може да доживее неуспеси или предизвици кои бараат од неа повторно да ги посети претходните фази. Дополнително, времето потребно за напредок низ секоја фаза може значително да варира во зависност од индустријата на компанијата, пазарните услови и стратегиите за управување.

Ако потрошиме време анализирајќи ги клучните двигатели на растот и продуктивноста на малите и средните претпријатија, ќе видиме некаде на половина пат на бескрајната кружна патека ќе биде усвојување на технологијата. Исто така, и практики за управување. Се чини дека и двете се дел од истото тркало, но во реалноста треба да почнеме од некаде и да одговориме на прашањето: што е прво и зошто?

Извор: ACCA global

Кога компаниите го пропуштаат времето за модернизација и зошто да го повикаат менаџерот за човечки ресурси за SOS?

Не е невообичаено компаниите да се спротивстават или да го одложат процесот на модернизација поради несигурност за вредноста на технологијата, организациска инерција, одбивност кон ризик или ограничено разбирање на технолошките трендови. Ниту едно од нив не е директно поврзано со ИТ одделот на компанијата, туку директно со луѓето, нивниот ангажман, организациска култура и визија. Управување со луѓе, со три збора. Потоа го повикувате HR SOS.

За да се надминат овие бариери, менаџерите за човечки ресурси заедно со линиските менаџери на одделенијата можат да користат неколку алатки како што се:

  • Спроведување на анализа на трошоците и придобивките за да се оцени потенцијалната рентабилност и придобивките од усвојувањето на нови технологии.
  • Инвестирање во обука и усовршување на вработените за да се изгради потребната експертиза за имплементација и управување со новите технологии.
  • Создавање култура која промовира иновации и експериментирање, охрабрувајќи ги вработените да истражуваат и предлагаат нови технологии.
  • Барање надворешна експертиза преку партнерства, консултанти или соработка со технолошки експерти.
  • Бидете во тек со трендовите во индустријата и практикувајте континуирано учење за да може да го разберете потенцијалното влијание на новите технологии врз бизнисот.

Во одделот за човечки ресурси, покрај регрутирање на таленти и обуката и развојот, кои се суштински и едноставно МОРА да се практикуваат, може да се користат и други клучни функции за поттикнување на модернизацијата.

Најважно е управувањето со промените да се насочи кон модернизација.

Модернизацијата често вклучува значителни промени во процесите, системите и начините на работа. Човечките ресурси може да водат иницијативи за управување со промени, вклучително и соопштување на придобивките од модернизацијата, решавање на проблемите на вработените и олеснување на непречена транзиција кон нови технологии. Смело е да се каже, но далеку од нелогично, дека HR може да врши:

  • порамнување на системите за управување со перформансите и метриката со целите за модернизација на компанијата. Ова вклучува поставување на очекувања за перформанси поврзани со усвојувањето на нови технологии, обезбедување повратни информации за развојот на дигиталните вештини и препознавање и наградување на вработените кои активно придонесуваат во напорите за модернизација.
  • искористување на современите технологии за човечки ресурси за да ги рационализира процесите, да го подобри донесувањето одлуки управувано од податоци и да го подобри искуството на вработените. Спроведувањето на системи за човечки ресурси како што се управување со таленти, управување со перформанси и платформи за управување со учење може да ја поддржи агендата за модернизација.
  • користење на аналитика на податоци за да ги идентификува трендовите, да го измери влијанието на напорите за модернизација и да обезбеди увиди за да поттикнете информирано донесување одлуки. Со искористување на податоците, HR може да ги оптимизира стратегиите за таленти и да ги усогласи со целите за модернизација на компанијата.
  • тесна соработка со други оддели, како што се ИТ, операции и лидерство, за да обезбеди кохезивен пристап кон модернизацијата. Со заедничко работење, човечките ресурси можат да ги усогласат стратегиите за таленти, имплементацијата на технологијата и напорите за управување со промени за да поттикнат успешна модернизација.

Во овој процес на модернизација, човечките ресурси имаат можност да бидат стратешки партнер во поттикнувањето на модернизацијата на една компанија. Со усогласување на практиките за човечки ресурси со целите на компанијата, поттикнување култура на иновации и опремување на вработените со потребните вештини, HR може да ја поттикне целата организација да ја прифати и да напредува во модерниот деловен свет. Ако не, немаме резервен оддел што може да го стори тоа за компанијата.

Автор: Елена Иванова

Elena Ivanova

Менаџмент консултант со силна деловна емпатија и емпириско знаење за одржлив развој. Елена сака да развива бизнис модели кои ги зајакнуваат инклузивните пазари и даваат позитивно влијание. Динамичен и аналитички пристап, воден од потребите на клиентите и потенцијалот за раст на компанијата. Сака да работи како сертифициран професионалец со фокус на планирање ресурси, организациско реструктуирање и управување со промени.