You are currently viewing Како започнува една MSD интервенција?

Како започнува една MSD интервенција?

Откако ќе се направат сите анализи на пазарот и ќе се детектираат причините поради кои тој не функционира, следат чекори за првите интервенции. Секоја MSD интервенција следи 6 чекори за успешно да се заврши:

 1. Дизајн на тест П(пилот) интервенција
 2. Проверка на можни партнерства со пазарен чинител
 3. Договарање со партнер
 4. Јакнење на партнери во слаби пазари
 5. Моментум и динамика на работа на партнерите
 6. Продолжување понатаму

1. Дизајн на тест П (пилот) интервенција

Пилотирањето се користи за да се тестира. Најчесто се одбира партнер за пилотирањето со кој ќе се спроведат активностите. Двете компании се потпираат на податоци и статистика која е постоечка, како и нови идеи кои звучат солидно. Времето на имплементација на пилот фазата мора да е стратешки смислено во зависност од потребите на пазарот.

2. Проверка на можни партнерства со пазарен чинител

Постојат многу компании кои се потенцијални партнери. Но, што се случува доколку тие не се вистинскиот партнер за нас? За да воочиме дали се вистинскиот партнер за нас, се користи матрицата желба/вештина која изгледа вака:

Матрица желба/вештина

Идеален партнер е оној кој има и желба и вештина да работи на интервенцијата со нас. Како друга важна карактеристика се среќава левериџ. Левериџ е ефективноста на партнерите во влијанието на голем број други пазарни актери или точки во системот. Влијанието врз другите значи дека партнерот е добро почитуван во заедницата или од другите пазарни актери. Овие компании лесно се приспособуваат, а такви компании се идеални партнери.

3. Договарање со партнер

Партнерот кој го одбираме е важно да биде доволно флексибилен, но и одговорен. Партнерот доставува назад извештаи за неговата работа, па затоа клучно е да биде одговорен. Со партнерот ние се договараме за нашата цел, обврски на секого, активности кои треба да се преземат, времетраење на настани, законски обврски, како и мониторинг.

4. Јакнење на партнери со слаби пазари

По дефиницијата на Beam Exchange, слаб пазар е оној „каде што ограничен број на инвеститори и претприемачки фирми во рамките на економијата имаат потешкотии да најдат и да вршат трансакции меѓу себе по разумни трошоци“.

Може да се најдеме во ситуација каде имаме само една компанија со која можеме да работиме. Во тој случај може да размислиме дали постоечка компанија може да ја прошират својата дејност. Во овој случај ние можеме да понудиме неколку различни начини за помош на оваа компанија:

 • Делење трошоци за експанзија
 • Интензивирана поддршка во пилотирањето
 • Поставување на вистински очекувања
 • Поддршка на сите актери во пазарот од ист тип
 • Поддршка на институции кои се поврзани со слични сектори

5. Моментум и динамика на работа со партнерите

За да откриеме како всушност се одвиваат нештата кај партнерот, си ги поставуваме следните прашања:

 • Дали партнерот сам ги завршува своите активности?
 • Дали сакаат да продолжат да го прават ова во следниот квартал?
 • Дали ја искористуваат оваа иновација во други полиња од нивната работа?
 • Дали конкуренцијата чувствува притисок? Дали се менуваат за да се слични на нашиот партнер?

На ниво на пазарни системи, поголем предизвик е да се идентификува дали има моментум или не. Добро место за почеток е да се идентификува дали имало какви било реакции од другите играчи на пазарот.

6. Продолжување понатаму

Продолжувањето понатаму може да се дефинира како: скалата е постигната кога голем број (повторно, голем број зависи од контекстот) нецелни пазарни актери преземале нова пазарна иновација и дека тоа за возврат има позитивно влијание во животот на уште поголем број на луѓе. Во оваа фаза не работиме само со компаниите кои лесно се приспособуваат, туку и со оние кои поспоро се приспособуваат. Оваа фаза се постигнува на следниот начин:

 • Посета на компанијата со која немаме соработувано, но има потенцијал
 • Конференции и семинари
 • Посета на терен на партнерот
 • Давање на печатени материјали
 • Соработка со новинари за објавување на детали од интервенцијата

Пример за успешна MSD приказна во Бангладеш

Во Бангладеш, помалите фармери и фармерите во рурални средини работат со мали семиња, често недоволно квалитетни. За разлика од нив, поголемите фармери користат квалитетни семиња кои чинат 4 пати повеќе од малите. Но, бидејќи и поголемиот број од популацијата во Бангладеш не може да си дозволи квалитетен зеленчук, луѓето консумираат помалку од потребното количество зеленчук и купуваат неквалитетен зеленчук. Во последните години побарувачката за зеленчук се зголемила, но малите фармери не ја зголемиле својата добивка.

На проблемот му се пристапува преку програмата Каталист која дејствува преку MSD пристапот. Каталист склучиле договор со една компанија која продава квалитетни семиња за да допрат до малите произведувачи во пилот интервенцијата. Малите произведувачи немаат финансиски можности да купат квалитетни семиња или живеат предалеку, па не можат постојано да набавуваат квалитетни семиња. За таа цел, тие биле обучени зошто треба да купуваат поквалитетни семиња и поточно, зошто да купуваат подвижна кутија која содржи квалитетни семиња. Ова значи дека производителите се движат во сите средини и продаваат на сите произведувачи, не само на големите купувачи на семиња. На овој начин компанијата се стекнала со 5000 нови мали купувачи, а малите купувачи биле ко-финансирани во процесот.

Следниот чекор е правење на квалитетни семиња кои се помали. Производителите на семиња не знаеле како ќе го изведат тоа, но со помош на истражување на Каталист бил направен нов бизнис модел. Овој бизнис модел овозможил да се покрие повеќе земја со мини пакувања отколку со оригинални пакувања квалитетни семиња. Две компании се заинтересирале за ова, после кое направиле бизнис план со Каталист и преку разни промотивни активности допреле до малите производители. После само една година, продажбите на мини пакувања достигнале 758.000 пакувања, а пристап до подвижна кутија која содржи квалитетни семиња имале 55 места во Бангладеш, од вкупно 64. Ова донело поголема заработка на малите произведувачи на зеленчук.

По согледување на позитивното влијание што го донеле овие промени, во интервенцијата се вклучиле и други компании за да обучуваат мали произведувачи, продаваат мини пакувања и градат мрежи. Продавачите на семиња истиот концепт на мини пакувања го користеле и за нови семиња кои ги воведувале во својата линија производи. Секој производител на семиња денес има мрежа од над 125 постојани купувачи на семиња кои се грижат за популацијата во Бангладеш да се храни квалитетно.

Прочитајте го следниот блог пост за да научите Што претставува MSD „крофна“?

Извори на информации:
The story of MSD: achieving sustainable development at scale
Intervention stages

Viktorija Andonova

Викторија Андонова е асистент за комуникации во ИМПАКТ ФОНДАЦИЈА. Таа верува дека секој може да го постигне тоа што ќе го намисли и верува дека секој е способен за го надмине секој предизвик, колку и тоа да изгледа невозможно.