Општествена Инклузија

Град за сите

Проектот Град за сите, е дел од поголема програма која ќе интегрира дигитално решение за информација и корекција на пристапноста на објектии јавен простор во еден град (општина)

Целната група, според искуството на имплементираното решение во Белград почнува со споделување информација, ревизија и оценка за пристапноста на следните категории лица:

Овој проект како дел од повеќегодишната програма “град за сите“ придонесува во општата цел за подобрување на инфраструктурата за движење и можноста за информирање на лицата со посебни потреби во Град Скопје. Програмата има за цел да ја подобри инфраструктурата за слободно движење и да воспостави информационен систем кој ќе им гоолесни движењето на лицата со посебни потреби.

PAWsitive impact

PAWSITIVE IMPACT е проект за помош на бездомни животни имплементиран од Фондација Импакт, непрофитна организација АМОС Шелтер и Општина Маврово и Ростуша.

PAWsitive IMPACT ги пилотира следните активности во 2020та година: