Политика на испорака

Политика на испорака

Потврда за успешна уплата/трансакција клиентот ќе добие на својата е-маил адреса наведена при регистација.