You are currently viewing Што е MSD „крофна“?

Што е MSD „крофна“?

Секој развој на пазарни системи (market systems development – MSD) кога е претставен на сликовит начин е составен од три главни компоненти. Тоа се: основен пазар или јадрена трансакција помеѓу побарувачка и понуда, помошни функции за да се одржи таа трансакција и правила и закони кои влијааат на нивно извршување. Тие ја формираат т.н MSD „крофна“ преку која се анализираат сите интервенции пред да се имплементираат.

MSD „крофна“

Основен пазар

Основниот пазар ги содржи страната на понудата и страната на побарувачката. Се набљудуваат двете страни одделно, односно кој се наоѓа на страната на понудата и кој се наоѓа на страната на побарувачката. Основниот пазар ги поврзува двете страни во еден пазар – кој е всушност пазарот кој имплементаторот на развојни системи го опслужува со интервенцијата. Тргнувајќи од овде, се разгледува кои се потребите на пазарот што се опслужува, каде има несовршености и зошто, дали може нешто да се направи за да се подобри ситуацијата.

Помошни функции

Помошните функции се: услуги, ресурси и инфраструктура. Дали може да се подобрат услугите што се нудат и како? Дали може да се понудат повеќе ресурси доколку има недостаток од истите? На кој начин може подобрувањето на инфраструктурата да влијае на подобрување на пазарот што се опслужува? Кои се клучните партнери за имплементација на интервенцијата? Дали тие сакаат да се вклучат и вложат во имплементација на интервенцијата? Ова се само дел од прашањата што се поставуваат кога се анализира дали интервенцијата би успеала.

Правила

Во секој систем постојат правила кои треба да се почитуваат. При имплементација на интервенцијата, се разгледува кои се правилата, законите, легислативите кои треба да се почитуваат. На тој начин се формира самата интервенција и се внимава да не се наштети на останатите компании кои постојат, туку имплементаторот работи со нив.

Погледнете го видеото за подобро да ја разберете  основата на развојот на пазарни системи:

Пример за MSD „крофна“

За полесно да се разбере концептот на MSD „крофна“ ќе разгледаме еден пример (оригинал: Beam Exchange). Во основен пазар се наоѓа пазарот на добивање чиста вода за пиење. Развојот на истиот зависи од помошните функции и правила. Една крофна би изгледала вака:

MSD „крофна“ за чиста вода за пиење

Понекогаш, „крофната“ е корисно да се направи за да се види дали го разгледуваме вистинскиот пазарен систем. Можеби ќе сфатиме дека треба да ставиме некој друг пазарен систем во фокус. На пример, можеме да ги замениме местата на пазарниот систем на чиста вода за пиење и полисата за тарифи. Сега добиваме полиса на тарифи како фокус и пазарен систем што ќе го подобриме со останатите играчи во економијата, а чистата вода за пиење е едно од правилата што ќе ги почитуваме.

Извор на податоци: Beam Exchange

Прочитајте го последниот блог пост Која е Импакт Фондација.

Viktorija Andonova

Викторија Андонова е асистент за комуникации во ИМПАКТ ФОНДАЦИЈА. Таа верува дека секој може да го постигне тоа што ќе го намисли и верува дека секој е способен за го надмине секој предизвик, колку и тоа да изгледа невозможно.